circular

No Date Subject Download
5 2022-11-11 જા.બા.નં.૩૩૯૩ વિષય જિલ્લા ફેરબદલીની કામચલાઉ શ્રેયાંતા યાદી વેબસાઈડ પર પ્રસિદ્ધ કરવા બાબત Download
10 2021-12-31 જિલ્લાફેર બદલી રજીસ્ટર સામાન્ય (ધોરણ ૧ થી ૫) તા. 31/12/2021 સુધી માં મળેલ અરજીઓની કામચલાઉ શ્રેયાનતા યાદી Download
11 2021-12-31 જિલ્લાફેર બદલી રજીસ્ટર અગ્રતા (ધોરણ ૧ થી ૫) તા. 31/12/2021 સુધી માં મળેલ અરજીઓની કામચલાઉ શ્રેયાનતા યાદી Download
12 2021-12-31 જિલ્લાફેર બદલી રજીસ્ટર સામાન્ય (ધોરણ 6 થી 8- ભાષા) તા. 31/12/2021 સુધી માં મળેલ અરજીઓની કામચલાઉ શ્રેયાનતા યાદી Download
13 2021-12-31 જિલ્લાફેર બદલી રજીસ્ટર અગ્રતા (ધોરણ 6 થી 8- ભાષા) તા. 31/12/2021 સુધી માં મળેલ અરજીઓની કામચલાઉ શ્રેયાનતા યાદી Download
14 2021-12-31 જિલ્લાફેર બદલી રજીસ્ટર સામાન્ય (ધોરણ 6 થી 8- ગણિત-વિજ્ઞાન) તા. 31/12/2021 સુધી માં મળેલ અરજીઓની કામચલાઉ શ્રેયાનતા યાદી Download
15 2021-12-31 જિલ્લાફેર બદલી રજીસ્ટર અગ્રતા (ધોરણ 6 થી 8- ગણિત-વિજ્ઞાન) તા. 31/12/2021 સુધી માં મળેલ અરજીઓની કામચલાઉ શ્રેયાનતા યાદી Download
16 2021-12-31 જિલ્લાફેર બદલી રજીસ્ટર સામાન્ય (ધોરણ 6 થી 8- સામાજિક વિજ્ઞાન) તા. 31/12/2021 સુધી માં મળેલ અરજીઓની કામચલાઉ શ્રેયાનતા યાદી Download
17 2021-12-31 જિલ્લાફેર બદલી રજીસ્ટર અગ્રતા (ધોરણ 6 થી 8- સામાજિક વિજ્ઞાન) તા. 31/12/2021 સુધી માં મળેલ અરજીઓની કામચલાઉ શ્રેયાનતા યાદી Download